Vergoeding Behandeling

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet ieder jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast is er voor volwassenen met urine incontinentie klachten vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk voor 9 behandelingen bekkenfysiotherapie. Ook behandeling voor gesuperviseerde looptraining bij Claudicatio Intermittens wordt maximaal 37x vergoed uit de basisverzekering. Hierbij dient het verplichte eigen risico te worden verrekend. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.